Popular article

จำเป็นต้องรู้สำหรับธุรกิจ

Business Transformation ควรเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ?

Business Transformation ควรเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ? ก่อนอื่นหลายๆคนอาจมีคำถามว่า  Business Transformation ที่ว่านี่มันคืออะไร เนื่องจากโลกธุรกิจในปัจจุบันมีความซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การแข่งขันที่สูงขึ้นทำให้การปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น Business Transformation จึงเริ่มมีความสำคัญในการอยู่รอดของธุรกิจในยุคนี้ Business Transformation  หมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ซึ่งการการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจเกิดขึ้นในลักษณะที่รวดเร็ว กระทันหัน เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน หรือ อาจเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เป็นกระบวนการที่มีวัตถุประสงค์ (purpose) การวางกลยุทธ์ (strategy) และ วิสัยทัศน์ (vision) ปัจจัยเหล่านี้ทำให้การเปลี่ยนแปลงค่อยๆเกิดชึ้นและนำไปสู่ Business Transformation ในที่สุด แล้วแบบนี้ Business Transformation ควรเกิดขึ้นเมื่อไหร่? ผู้บริหารในหลายๆธุรกิจมักรอจนกว่าพวกเขาจะเผชิญหน้ากับปัญหา พวกถึงจะยอมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในความเป็นจริงมันอาจจะสายเกินไป ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงหรือ transformation ที่ดีที่สุดควรจะเกิดขึ้นก่อนที่ปัญหาและวิกฤตจะเกิดขึ้น  ธุรกิจที่ฉลาดมักมองไปข้างหน้าเสมอ พวกเขาคิดเสมอว่าสิ่งที่จะทำต่อไปในอนาคตนั้นคืออะไร พวกเขาเตรียมพร้อมสำหรับทุกๆย่างก้าวที่จะก้าวต่อไปในอนาคตและรู้ตัวว่าก้าวต่อไปของพวกเขาจะทำอะไรและควรก้าวไปในทางไหน อย่างไรก็ตามแต่ละธุรกิจมีวิธีก้าวเดินที่แตกต่างกัน เช่น บางที่อาจต้องการขยายฐานการผลิต แต่บางที่อาจต้องการเป็น brand ที่เป็นที่รักของลูกค้า ดังนั้นทุกๆก้าวและทุกๆการเปลี่ยนแปลงนั้นควรเป็นผลมาจากวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือ business […]

READ MORE

เกล็ดเล็กเกล็ดน้อย

ทำไม Core Value ถึงสำคัญต่อธุรกิจของคุณ

Core Value คืออะไร? Core Value หรือ ค่านิยมหลัก หมายถึงสิ่งที่เป็นความเชื่อหลักขององค์กร ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่แต่ละองค์กรจะมีแตกต่างกันออกไป รวมถึงเป็นบรรทัดฐานที่องค์กรใช้ในการกำหนดและวางรากฐานของพฤติกรรมต่างๆ ของบุคลากรภายใน องค์กรอีกด้วย ความสำคัญของ Core Value 1. สร้างความโดดเด่นให้กับองค์กรของคุณ     อะไรทำให้คุณแตกต่างจากคนอื่น ๆ ในที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับคุณ หรืออะไรที่ทำให้คุณแตกต่างจากคู่แข่งของคุณ คำตอบหนึ่งคือ การมีค่านิยมหลักที่ชัดเจน เพราะมันจะทำให้องค์กรของคุณมีความเฉพาะตัวและโดดเด่นซึ่งยากที่จะลอกเลียนแบบ 2. สื่อสารตัวตนขององค์กร      ค่านิยมหลักเป็นสิ่งที่แสดงให้ลูกค้าของคุณเห็นถึงสิ่งที่องค์กรเป็นอยู่และสิ่งที่องค์กรให้ความสำคัญ ทำให้ทุกคนเข้าใจองค์กรของคุณมากขึ้น 3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี      ค่านิยมเป็นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กร หากองค์กรของคุณมีค่านิยมหลักที่ดี เช่น การมีความรับผิดชอบ การมีความคิดสร้างสรรค์ หรือแม้กระทั้งการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลให้คุณมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีนั่นเอง

READ MORE

เกล็ดเล็กเกล็ดน้อย

5 วิธีที่จะทำให้คุณมี Growth Mindset

1. อย่าหยุดเรียนรู้: ทุกความท้าทายคือโอกาสที่จะได้เรียนรู้ และการเรียนรู้ ก็จะช่วยพัฒนาความสามารถของเราให้ดียิ่งขึ้น 2. อย่ากลัวความท้าทาย: ความท้าทายจะช่วยให้เรารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เรายังทำไม่ได้ และอะไรคือสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม 3. อย่ากลัวที่จะล้มเหลว: ความล้มเหลวเปรียบเสมือนบทเรียนที่ล้ำค่า บทเรียนนี้ไม่มีสอนนอกจากเรียนรู้จากมันด้วยตัวคุณเอง 4. เปิดรับคำวิจารณ์: คำวิจารณ์เป็นเหมือนกระจกสะท้อนที่จะช่วยทำให้เรารู้ว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ตรงจุดไหน และมีอะไรที่ต้องปรับปรุง 5. ลงมือทำ: สิ่งที่จะเอาชนะอุปสรรคไม่ได้มีเพียงความกล้าเท่านั้น แต่ต้องกล้าที่จะ “ลงมือทำ” เพื่อเอาก้ามข้ามอุปสรรคนั้นต่างหาก

READ MORE

เกล็ดเล็กเกล็ดน้อย

3 เหตุผลที่ Strategic Planning จำเป็นต่อธุรกิจ SME ของคุณ

Strategic Planning คือ อะไร? Strategic Planning หรือ การวางแผนกลยุทธ์ คือ การกระบวนการตัดสินใจและกำหนดทิศทางในการดำเนินงานขององค์กรในระยะยาว ซึ่งองค์กรของคุณสามารถมี Strategic Planning ได้ง่ายๆ โดยเริ่มต้นจากการตอบคำถามเพียงแค่ 3 คำถาม 1. ตำแหน่งหรือสภาวะขององค์กรของคุณเป็นอย่างไร ? (วิเคราะห์ SWOT) 2. เป้าหมายขององค์กรของคุณคืออะไร ? 3. จะใช้วิธีไหนเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร ? ทำไมต้องมี Strategic Panning ? 1. กำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ช่วยกำหนดทิศทางขององค์กร และช่วยกำหนดเป้าหมาย (ที่เป็นไปได้) ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (vision) และภารกิจ (mission) ขององค์กร แผนกลยุทธ์เปรียบเสมือนรากฐานที่จะช่วยให้องค์กรเติบโตและมีขอบเขตสำหรับการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ 2. ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนกลยุทธ์ช่วยก็เหมือนแผนงานที่จะช่วยจัดการกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์กรให้สอดคล้องและบรรลุกับเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการตัดสินใจเรื่องการกำหนดการใช้ทรัพยากรและงบประมาณต่างๆอีกด้วย 3. ก้าวไปข้างหน้าด้วยความพร้อม แผนกลยุทธ์ช่วยให้องค์กรสามารถมองเห็นความเป็นไปได้ในอนาคตและเตรียมพร้อมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ยังทำให้องค์กรสามารถติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในโลกธุรกิจ และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้

READ MORE

จำเป็นต้องรู้สำหรับธุรกิจ

Passion, Freedom and Impact : 3 ส่วนผสมของความสำเร็จทางธุรกิจ

Passion, Freedom and Impact : 3 ส่วนผสมของความสำเร็จทางธุรกิจ ส่วนผสม 3 อย่างนี้เป็นแรงขับเคลื่อนหลักที่สำคัญ ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางความสำเร็จหรือความล้มเหลวของธุรกิจขององค์กรของคุณได้ . Passion, Freedom and Impact are the main drivers that can determines company’s success or failure in the today’s business world.   1. Passion . Passion (ความหลงใหล) คือ แรงผลักดันและความรักในสิ่งที่คุณทำ มันจะช่วยให้คุณมองเห็นโลกในมุมมองที่คนอื่นมักจะมองไม่เห็น ซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้คุณสามารถขับเคลื่อนธุรกิจของคุณต่อไปได้แม้ว่าจะเจออุปสรรคอะไรก็ตาม . Passion is the drive and the love of what you do. It […]

READ MORE

The Escafe Experience

Select your workshop