ทำไม Core Value ถึงสำคัญต่อธุรกิจของคุณ

Core Value คืออะไร?

Core Value หรือ ค่านิยมหลัก หมายถึงสิ่งที่เป็นความเชื่อหลักขององค์กร ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่แต่ละองค์กรจะมีแตกต่างกันออกไป รวมถึงเป็นบรรทัดฐานที่องค์กรใช้ในการกำหนดและวางรากฐานของพฤติกรรมต่างๆ ของบุคลากรภายใน องค์กรอีกด้วย

ความสำคัญของ Core Value

1. สร้างความโดดเด่นให้กับองค์กรของคุณ    

อะไรทำให้คุณแตกต่างจากคนอื่น ๆ ในที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับคุณ หรืออะไรที่ทำให้คุณแตกต่างจากคู่แข่งของคุณ คำตอบหนึ่งคือ การมีค่านิยมหลักที่ชัดเจน เพราะมันจะทำให้องค์กรของคุณมีความเฉพาะตัวและโดดเด่นซึ่งยากที่จะลอกเลียนแบบ

2. สื่อสารตัวตนขององค์กร     

ค่านิยมหลักเป็นสิ่งที่แสดงให้ลูกค้าของคุณเห็นถึงสิ่งที่องค์กรเป็นอยู่และสิ่งที่องค์กรให้ความสำคัญ ทำให้ทุกคนเข้าใจองค์กรของคุณมากขึ้น

3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี     

ค่านิยมเป็นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กร หากองค์กรของคุณมีค่านิยมหลักที่ดี เช่น การมีความรับผิดชอบ การมีความคิดสร้างสรรค์ หรือแม้กระทั้งการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลให้คุณมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีนั่นเอง

Copyright © 2017 Escaplan Limited
Website By Kengweb.com
20% OFF Team-Building Package
Isolation is hard. Working remotely is lonely. Let's energize and reconnect your team.

We are offering a 20% special discount to ease you during this challenging time.

Register now!

*Terms and conditions apply.

Terms and conditions:
Limited time offering. Apply to only selected and qualified teams only.

เลือก workshop ของคุณ

Select your workshop