OKR เคล็ดลับขับเคลื่อนธุรกิจ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

OKR คืออะไร?

OKR ย่อมาจาก Objectives & Key Results ซึ่งเป็นแนวคิดที่สามารถนำมาใช้ในการขับเคลื่อนได้ทั้งตัวเอง ทีมงาน และองค์กร OKR ประกอบไปด้วย 2 ส่วนด้วนกัน

1. Objectives หมายถึง เป้าหมาย หรือ วัตถุประสงค์ที่ต้องการทำให้สำเร็จ ซึ่ง OKR Objectives ที่ดีควรมีคุณสมบัติดังนี้

  • เป็นเป้าหมายเชิงคุณภาพ (qualitative)
  • มีความท้าทาย และไม่ง่ายเกินไป (challenging)
  • ต้องทำได้จริง (actionable)

2. Key Results หมายถึง ผลลัพธ์ของเป้าหมายที่จะมาวัดผลเพื่อให้รู้ว่าเราได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ ซึ่ง Key Results ที่ดีควรมีคุณสมบัติดังนี้

  • วัดผลได้ชัดเจน (quantitative)
  • กำหนดกรอบเวลาชัดเจน (time bound)
  • สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ (relevant)

ทำไมต้อง OKR ?

  • ทำให้ทุกคนในองค์กรมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน
  • ทำให้มีกระบวนการทำงานที่ชัดเจน
  • ทำให้มีกระบวนการทำงานที่วัดผลได้
  • ทุกคนรรับรู้ถึงลำดับความสำคัญของงานที่ต้องทำ

CONTACT INFORMATION

ESCAPLAN LIMITED
info@escaplan.com
+66 98 279 3790
+66 2 026 8910
The Park East, 76 & 78 Soi Sukhumvit 101/2 Bangna 10260 Bangkok, Thailand
Copyright © 2017 Escaplan Limited
Website By Kengweb.com

Select your workshop