3 เหตุผลที่ Strategic Planning จำเป็นต่อธุรกิจ SME ของคุณ

Strategic Planning คือ อะไร?

Strategic Planning หรือ การวางแผนกลยุทธ์ คือ การกระบวนการตัดสินใจและกำหนดทิศทางในการดำเนินงานขององค์กรในระยะยาว ซึ่งองค์กรของคุณสามารถมี Strategic Planning ได้ง่ายๆ โดยเริ่มต้นจากการตอบคำถามเพียงแค่ 3 คำถาม

1. ตำแหน่งหรือสภาวะขององค์กรของคุณเป็นอย่างไร ? (วิเคราะห์ SWOT)

2. เป้าหมายขององค์กรของคุณคืออะไร ?

3. จะใช้วิธีไหนเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร ?

ทำไมต้องมี Strategic Panning ?

1. กำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจ

การวางแผนกลยุทธ์ช่วยกำหนดทิศทางขององค์กร และช่วยกำหนดเป้าหมาย (ที่เป็นไปได้) ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (vision) และภารกิจ (mission)
ขององค์กร แผนกลยุทธ์เปรียบเสมือนรากฐานที่จะช่วยให้องค์กรเติบโตและมีขอบเขตสำหรับการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ

2. ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

การวางแผนกลยุทธ์ช่วยก็เหมือนแผนงานที่จะช่วยจัดการกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์กรให้สอดคล้องและบรรลุกับเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการตัดสินใจเรื่องการกำหนดการใช้ทรัพยากรและงบประมาณต่างๆอีกด้วย

3. ก้าวไปข้างหน้าด้วยความพร้อม

แผนกลยุทธ์ช่วยให้องค์กรสามารถมองเห็นความเป็นไปได้ในอนาคตและเตรียมพร้อมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ยังทำให้องค์กรสามารถติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในโลกธุรกิจ และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้

Copyright © 2017 Escaplan Limited
Website By Kengweb.com

เลือก workshop ของคุณ

Select your workshop

Verified by MonsterInsights