5 ประโยชน์จากการพัฒนาธุรกิจของคุณด้วย SWOT

1. (S) – Strengths: จุดแข็งขององค์กร

การรู้ว่าสิ่งที่ธุรกิจของคุณทำได้ดีคืออะไร และให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นจะช่วยให้คุณใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสิ้นเปลืองใน
สิ่งที่ไม่จำเป็นและนำจุดแข็งมาใช้อย่างเต็มความสามารถ

2. (W) – Weaknesses: จุดอ่อนขององค์กร

การรู้จุดอ่อนทำให้ป้องกันข้อผิดพลาดได้ถูกจุด ทำให้คุณรู้ว่าสิ่งที่ธุรกิจของคุณต้องปรับปรุงคืออะไร เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. (O) – Opportunities: โอกาสทางธุรกิจ

ปัจจัยภายนอกที่ทำให้องค์กรหรือ ธุรกิจของคุณได้เปรียบ ก็เหมือน โอกาสใหม่ๆที่ทำให้เกิดการเติบโต หากคุณสามารถนำโอกาสเหล่านั้น มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ก็จะเป็นการ สร้างความได้เปรียบ และการเติบโตให้กับธุรกิจของคุณ

4. (T) – Threats: ปัจจัยเสี่ยงทางธุรกิจ

การรู้ว่าปัจจัยภายนอกองค์กร  ที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานคืออะไร จะทำให้คุณสามารถจัดการกับความเสี่ยงและช่วยให้องค์กรของคุณมีความพร้อม รับมือกับความเสี่ยงได้ดี

5. SWOT

หากคุณกำลังรู้สึกว่าคุณใช้ทรัพยากรณ์ที่คุณมีอย่างไม่มีประสิทธิภาพ หรือ คุณต้องการสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจให้กับองค์กรของคุณ การใช้ SWOT จะช่วยทำให้คุณรู้ว่าจะต้องวางแผนธุรกิจของคุณอย่างไร เพื่อการเป็นธุรกิจที่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพ

 

Copyright © 2017 Escaplan Limited
Website By Kengweb.com

เลือก workshop ของคุณ

Select your workshop

Verified by MonsterInsights