3 ส่วนผสมสู่ความสำเร็จ

1. VISION

Vision หรือ วิสัยทัศน์ คือ เป้าหมายขององค์กร เปรียบเสมือนภาพที่องค์กรจะเป็นในอนาคต เป็นความต้องการสูงสุดขององค์กร และเป็นจุดหมายที่ทุกคนในองค์กรจะต้องร่วมกันดำเนินกาเพื่อที่จะบรรลุจุดหมายนี้ให้ได้

2. MISSION

Mission หรือ พันธกิจ เป็นสิ่งที่อธิบายเหตุผลของการมีอยู่ขององค์กร เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าองค์กรของคุณทำอะไร และอะไรคือสิ่งที่องค์กรต้องการจะเป็น อีกทั้งยังแสดงถึงวิธีการที่องค์กรจะดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ (vision) ที่ได้ตั้งไว้ หาก vision เปรียบเสมือนจุดหมายปลายทาง mission ก็เหมือนกับแผนการที่จะนำทางองค์กรของคุณให้ไปถึงจุดหมายนั้น

3. VALUE

Value หมายถึงสิ่งที่แวดงถึงความเชื่อหลักขององค์กรซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่แต่ละองค์กรจะมีแตกต่างกันออกไป รวมถึงเป็นบรรทัดฐาน ที่องค์กรใช้ในการกำหนดและวางรากฐานของพฤติกรรมต่างๆ ของบุคลากรภายใน องค์กรอีกด้วย

 

Copyright © 2017 Escaplan Limited
Website By Kengweb.com

เลือก workshop ของคุณ

Select your workshop

Verified by MonsterInsights