3 ส่วนผสมสู่ความสำเร็จ

1. VISION

Vision หรือ วิสัยทัศน์ คือ เป้าหมายขององค์กร เปรียบเสมือนภาพที่องค์กรจะเป็นในอนาคต เป็นความต้องการสูงสุดขององค์กร และเป็นจุดหมายที่ทุกคนในองค์กรจะต้องร่วมกันดำเนินกาเพื่อที่จะบรรลุจุดหมายนี้ให้ได้

2. MISSION

Mission หรือ พันธกิจ เป็นสิ่งที่อธิบายเหตุผลของการมีอยู่ขององค์กร เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าองค์กรของคุณทำอะไร และอะไรคือสิ่งที่องค์กรต้องการจะเป็น อีกทั้งยังแสดงถึงวิธีการที่องค์กรจะดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ (vision) ที่ได้ตั้งไว้ หาก vision เปรียบเสมือนจุดหมายปลายทาง mission ก็เหมือนกับแผนการที่จะนำทางองค์กรของคุณให้ไปถึงจุดหมายนั้น

3. VALUE

Value หมายถึงสิ่งที่แวดงถึงความเชื่อหลักขององค์กรซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่แต่ละองค์กรจะมีแตกต่างกันออกไป รวมถึงเป็นบรรทัดฐาน ที่องค์กรใช้ในการกำหนดและวางรากฐานของพฤติกรรมต่างๆ ของบุคลากรภายใน องค์กรอีกด้วย

 

Copyright © 2017 Escaplan Limited
Website By Kengweb.com
20% OFF Team-Building Package
Isolation is hard. Working remotely is lonely. Let's energize and reconnect your team.

We are offering a 20% special discount to ease you during this challenging time.

Register now!

*Terms and conditions apply.

Terms and conditions:
Limited time offering. Apply to only selected and qualified teams only.

เลือก workshop ของคุณ

Select your workshop